امین قاضی

امین قاضی

کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی

۱۳ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | پیرانشهر
دانشجو کارشناسی
ندارم
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای یزد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
دانشجو کارشناسی
ندارم
ندارم
مهارت ها
| ۵نفر
علی زحمتکشلقمان محمدپور
علی زحمتکشلقمان محمدپور
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات