حجت اله گراوند

حجت اله گراوند

کارشناسی ارشد حسابداری

۲۳ارتباط ۱مهارت
لرستان | کوهدشت
مسئول امور مالی
ایران خودرو2325 2328
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مسئول امور مالی
ایران خودرو2325 2328