محمد نوری سرخانی

محمد نوری سرخانی

کارشناسی مهندسی صنایع

۴ارتباط ۳مهارت
کرمان | رفسنجان
کارمند بازرگانی
_
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند بازرگانی
_
مهارت ها
| ۲نفر
رضا خشنود
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات