احمد پناهی

احمد پناهی

پتروشیمی

۳ارتباط ۲مهارت
خوزستان | بهبهان
کارگزار ارشد
پتروشیمی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کارشناسی ارشد مدیریت
-
زیردیپلم
چاپ مقاله در مجلات برتر بین المللی.
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
کارگزار ارشد
پتروشیمی
پروژه‌ها
۱۳۹۰
پتروشیمی
کارگزار ارشد در پتروشیمی
زبان ها
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
چینی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات