صحرا یزدانی

صحرا یزدانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۱۵ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
نماینده بیمه
نمایندگی بیمه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده بیمه
نمایندگی بیمه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند حسابداری
حسابداری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
دستیار فروش و بازاریابی
محصولات بهداشتی و آرایشی
مهارت ها
| ۴نفر
| ۴نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات