مهناز عابدی

مهناز عابدی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۵ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدرس
جهاد دانشگاهی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انرژی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی انرژی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مدرس
جهاد دانشگاهی
مدرس برنامه نویسی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
برنامه نویس
شرکت رباتیک
۱۳۹۰ اکنون
معلم
مدارس ابتدایی
مدرس ریاضیات و علوم کامپیتر در مدارس ایران و مالزی
۱۳۹۰ اکنون
معلم خصوصی
مدارس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات