در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Java را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Java را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Java را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Java را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Java را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب