در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Java را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Java را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Java را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Java را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Java را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
کاربران منتخب