مرتضی حیدری نیا

مرتضی حیدری نیا

کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۲۱ارتباط ۹مهارت
خوزستان | بندر امام خمینی
معلم تربیت بدنی
مدرسه امیرالمومنین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
معلم تربیت بدنی
مدرسه امیرالمومنین
۱۳۹۲ اکنون
مسئول کمیته اموزش و مربیان
هیات فوتبال
۱۳۹۲ اکنون
مسئول روابط عمومی و انفورماتیک
هیات فوتبال
۱۳۹۲ اکنون
معلم تربیت بدنی
مدرسه سامان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات