ابوذر پرهیزکاری

ابوذر پرهیزکاری

دکترا اقتصاد کشاورزی

۰ارتباط ۵مهارت
قزوین | قزوین
دکترا دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۹۳ اکنون
دکترا اقتصاد کشاورزی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات