الهام رامزی

الهام رامزی

کارشناسی ارشد ریاضی آمار

۴ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
آمارگر ارشد
دفتر فنی
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد آمار
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
آمارگر ارشد
دفتر فنی
پروژه‌ها
فرایند پواسن خودبازگشتی با مقادیر صحیح و غیرمنفی با یک ساختار فصلی مرتبه دو
درجه کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه شهید چمران اهواز
پروژه‌ها
فرایندپواسن خودبازگشتی مقادیر صحیح و غیر منفی با ساختارفصلی مرتبه اول
مهارت ها
| ۲نفر
محمد پاکزاد
| ۲نفر
محمد پاکزاد
| ۲نفر
محمد پاکزاد
| ۲نفر
محمد پاکزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات