حامد طاهری

حامد طاهری

کارشناسی ارشد برق قدرت

۱ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زابل
IT مدیر زیر ساخت
راه و شهرسازی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
IT مدیر زیر ساخت
راه و شهرسازی
مهارت ها
توضیحات
خطوط انتقال و توزیع برق ، اناایز افت ولتاژ و انتخاب سطح مقطع مناسب جهت جلوگیری از نوسان
مدیر پروژه خط انتقال اب با دبی ۴۷۰l/s