فتانه دارابی

فتانه دارابی

کاردانی مددکاری اجتماعی

۱۶ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرمانشاه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی مددکاری اجتماعی
مهارت ها
| ۱۲نفر
hossein momenفرشید ناموروحید شمس الدینیسعید قهرمانیآشور افشار
توضیحات