علی بذرافشان

علی بذرافشان

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی جوشکاری

۱۱ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | خضری دشت بیاض
مدیر عامل
شرکت صحت گستر خاوران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی جوشکاری
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر عامل
شرکت صحت گستر خاوران
مربی انواع فرایند های جوشکاری وبازرس جوش بصورت غیر مخرب سطح دوvt-pt-mt-rt-rti
مهارت ها
| ۶نفر
بهنام پاشا زانوسنجمه ایرجداود چگینیسمیرا فردین
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات