مرضیه ناصری

مرضیه ناصری

کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

۱ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
آزمایشگاه تشخیص طبی
مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران
مهارت ها
| ۲نفر
سعید قهرمانی
| ۱نفر
سعید قهرمانی
| ۱نفر
سعید قهرمانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات