هادی سپیانی

هادی سپیانی

کارشناس فنی

۱۳ارتباط ۶مهارت
اصفهان | نجف آباد
کارشناس فنی
کاشی مرجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس فنی
کاشی مرجان
PM & SPARE PARTS MANAGEMENT
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
بازرس کنترل کیفیت
سابان صنعت سپاهان
VT - PT - MT -WELDING INSPECTION - STRUCTURE - WPS - PQR - QC DOCUMENT - PROCEDURE & SPEC
مهارت ها
| ۸نفر
مسعود عباسیابوالفضل حیدری
| ۸نفر
مسعود عباسیابوالفضل حیدری
| ۸نفر
مسعود عباسیابوالفضل حیدری
| ۸نفر
مسعود عباسیابوالفضل حیدری
| ۷نفر
مسعود عباسیابوالفضل حیدری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات