هبت قربانی

هبت قربانی

کارشناسی علوم سیاسی روابط بین الملل

۴۸ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی علوم سیاسی روابط بین الملل
مهارت ها
| ۲۶نفر
محمد حسن پورعلی زحمتکشسعید محمدی گمارییاسر ابراهیمیسحر بیرانوند
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات