یاسر ابراهیمی

یاسر ابراهیمی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۱۱ارتباط ۱۴مهارت
لرستان | الیگودرز
مدرس
دانشگاه علمی کاربردی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدرس
دانشگاه علمی کاربردی
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس ارشد
سابیر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
آشنایی کامل به امور دفتر فنی و اداری و حفاری مکانیزه