فرشته شهرکی

فرشته شهرکی

کارشناسی طبیعی منابع طبیعی

۵۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه زابل
تحصیلات
دانشگاه زابل
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
رشته تحصیلیم مهندسی منابع طبیعی گرایش صنایع چوب و کاغذ هست.
مهارت ها
| ۲۴نفر
روح الله رضاییرضوان بهبودی سوهابهنام پاشا زانوسیونس خوش ظاهرموسی فروغی مقدم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات