قاسم ملکی

قاسم ملکی

کارشناسی فیزیک

۵ارتباط ۵مهارت
کرمان | بم
تایپیست سریع
اراد
کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
تحصیلات
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی فیزیک هسته ای
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
تایپیست سریع
اراد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
ناظر کیفی
سهند تبریزی
تعیین کیفیت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات