سیدیوسف میره بیگی

سیدیوسف میره بیگی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۶۹ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس صدور بیمه
شرکت ماموت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
معدل:15.55
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فروردین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مدیریت بازرگانی
معدل :17.97
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس صدور بیمه
شرکت ماموت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی