رسول یکانی

رسول یکانی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

۰ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
کارآموز برنامه نویسی
فن آوران ساخر علم
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۸۶ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارآموز برنامه نویسی
فن آوران ساخر علم
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات