علی اسلامی

علی اسلامی

کارشناسی برق قدرت

۳۶ارتباط ۱۹مهارت
زنجان | خدابنده
تکنسین تعمیرات
خدمات فنی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تکنسین تعمیرات
خدمات فنی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
برقکار صنعتی
سیمان زنجان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
تکنسین تعمیر و نگهداری
شهاب شیمی
مهارت ها
| ۱۵نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۴نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۳نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۳نفر
اسماعیل رومی شیشوانمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۱نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۱نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیمهدی ابراهیمیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۱نفر
اسماعیل رومی شیشواننبی اله گودرزیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱۰نفر
نبی اله گودرزیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۹نفر
نبی اله گودرزیسحر محمودیمیثم صبوری
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات