نجمه یاوری

نجمه یاوری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی آموزش

۵۸ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدرس
مدارس غیر انتفاعی و موسسات آموزش زبان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدرس
مدارس غیر انتفاعی و موسسات آموزش زبان
مهارت ها
| ۳۱نفر
احمد ربیهاویامیر شجاعی مقدمافشین وفاییبهنام پاشا زانوسمهندس علی مشدئی
| ۲۸نفر
احمد ربیهاویامیر شجاعی مقدمافشین وفاییمهندس علی مشدئیسجاد فرجزاده
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات