امیر خان محمدی

امیر خان محمدی

کارشناسی ارشد عمران زلزله شناسی

۴ارتباط ۵مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
سرپرست کارگاه
شرکت زنگان پرشیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی عمران عمران
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
کاردانی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
سرپرست کارگاه
شرکت زنگان پرشیا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
سرپرست
جهاد نصر آذربایجانغربی
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
شرکت جهاد نصر آذربایجانغربی پروژه احداث کانال و زهکش سرپرست کارگاه شرکت هیدرو سازند احداث خط انتقال آبیاری تحت فشار نقشه بردار شرکت زنگان پرشیا سد بلوبین زنجان سرپرست کارگاه شرکت مهندسین مشاور سامان آبراه نقشه بردار و سرپرست اجرایی