الهه لطفی

الهه لطفی

کارشناسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۲مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی دانشگاه بیرجند
تحصیلات
دانشگاه بیرجند
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۱۶نفر
مکی شریفی ریحانهحمید رضا اسکندرزاده میانجیحکمت آزادهسعید علیزادهامید خدادادپور
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات