رامتین رستمی

رامتین رستمی

کاردانی معماری طراحی شهری

۱۰۸ارتباط ۹مهارت
اصفهان | فولادشهر
اپراتور
پروفیل پنجره داتیس
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی معماری طراحی شهری
-
دیپلم معماری نقشه کشی
نقشه کشی درجه ۲ فنی حرفه ای شهرکرد
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اپراتور
پروفیل پنجره داتیس
مهارت ها
| ۵۳نفر
اکبر افتخاریاسماعیل مهری قهفرخیFarzaneh Bazziرضا غفاریghasem ahmadi
| ۵۱نفر
اکبر افتخاریاسماعیل مهری قهفرخیFarzaneh Bazziرضا غفاریghasem ahmadi
| ۵۱نفر
اکبر افتخاریاسماعیل مهری قهفرخیFarzaneh Bazziرضا غفاریghasem ahmadi
| ۴۹نفر
اکبر افتخاریاسماعیل مهری قهفرخیFarzaneh Bazziرضا غفاریghasem ahmadi
| ۴۸نفر
ناصیح رحیماناکبر افتخاریاسماعیل مهری قهفرخیFarzaneh Bazziرضا غفاری
توضیحات