مصطفی خوئینی

مصطفی خوئینی

مدیر اجرائی کارخانه

۷ارتباط ۹مهارت
زنجان | ابهر
مدیر اجرایی شرکت
صنایع پلاستیک ابهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی هیدج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی هیدج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر اجرایی شرکت
صنایع پلاستیک ابهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مدیر فنی
رینگ خودرو پارس
۱۳۸۵ اکنون
تعمیر و نگهداری و باز ساز ی ماشین آلات صنعت پلاستیک
آزاد
۱۳۸۵ اکنون
تعمیر نگهداری و بازسای ماشین آلات صنعت پلاستیک
آزاد
۱۳۸۱ - ۱۳۹۲
مدیر فنی
صنایع پلاستیک ابهر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات