در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت محتوا را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت محتوا را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت محتوا را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت محتوا را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت محتوا را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب