فاطمه ولدمومن

فاطمه ولدمومن

کارشناس علوم ازمایشگاهی و کارشناس بیوشیمی

۲ارتباط ۳۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس نمونه گیری
آزمایشگاه ابن سینا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی
-
دیپلم ICDL
-
دیپلم دوره های تخصصی و تکنیکی آزمایشگاه
تسلط کافی بر نمونه گیری و پذیرش و تخصص های مورد نیاز آزمایشگاه
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
کارشناس بیوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامشهر
ترم آخر میباشم
نمونه گیری و تکنیک های حرفه ای آزمایشگاه
۱۳۹۷
نمونه گیری و تکنیک های حرفه ای آزمایشگاه
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
icdl
۱۳۹۴
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۳
زبان انگلیسی
اهواز
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
کارشناس نمونه گیری
آزمایشگاه ابن سینا
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس طب گیاهی
خانه دیابت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناس پزشکی
خانه دیابت
کارشناس تجهیزات پزشکی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
نمونه گیری و تگنیک‌های تخصصی آزمایشگاه
کارشناس نمونه گیری در آزمایشگاه ابن سینا
توضیحات