داریوش کیان ارثی

داریوش کیان ارثی

کارشناسی مهندسی فناوری تاسیسات

۴۸ارتباط ۷مهارت
اصفهان | بهارستان
معلم مدرسه ابتدایی
آموزش و پرورش
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
تولید محتوای الکترونیکی
موسسه فرهیختگان نوین مبتکر
20421/0/1641
آموزش الکترونیکی
موسسه فرهیختگان نوین مبتکر
مدیریت سیستم آموزشی الکترونیکی
موسسه فرهیختگان نوین مبتکر پارسا
مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
موسسه فرهیختگان نوین مبتکر پارسا
مهارت هفتگانه ICDL
موسسه فرهیختگان نوین مبتکر پارسا
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
معلم مدرسه ابتدایی
آموزش و پرورش
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
معلم دبیرستان
هنرستان کارودانش ارباب اصفهان
مهارت ها
| ۲۳نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زاده دهکردیاسماعیل رومی شیشوان
| ۱۱نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زاده دهکردیاسماعیل رومی شیشوان
| ۰نفر
دوره های آموزشی
ICDL 2
توضیحات
کار، صورت ظاهری عشق کامل است. پس اگر نتوانید با عشق کار کنید و آزرده‌خاطر و افسرده باشید، بهتر است کارتان را رها کنید و بر پلکان بنشینید و از آنها که با طمانینه و شادی کار می‌کنند، گدایی کنید. متعهد به کار خود باشید.