داریوش کیان ارثی

داریوش کیان ارثی

کارشناسی مهندسی مکانیک _ تاسیسات حرارتی و برودتی

۴۸ارتباط ۹مهارت
اصفهان | بهارستان
معلم دبیرستان
هنرستان کارودانش ارباب اصفهان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
معلم دبیرستان
هنرستان کارودانش ارباب اصفهان
۱۳۹۶ اکنون
کارمند اداری
فولاد سفید دشت
۱۳۹۵ اکنون
داوطلب تحقیقات
آزاد
مهارت ها
| ۲۵نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
سیامک مهمدی کرتلائیحسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زاده
| ۲۳نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
| ۲۲نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
| ۲۱نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
| ۲۰نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
| ۱۱نفر
حسین جغراتیانسیامک نعمت پورمحمد عبدالهیشاهین رئیس زادهاسماعیل رومی شیشوان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ICDL 2
توضیحات
کار، صورت ظاهری عشق کامل است. پس اگر نتوانید با عشق کار کنید و آزرده‌خاطر و افسرده باشید، بهتر است کارتان را رها کنید و بر پلکان معبد بنشینید و از آنها که با طمانینه و شادی کار می‌کنند، گدایی کنید. متعهد به کار خود باشید.
.
.
.
Work, look for the perfect love. So if you can not work with love and irritated and depressed, you better leave your work and sit on the steps of the temple and those who work with calm and happiness, begging you. Be committed to your work.