ذوالفقار محمدی اسلامجوی

ذوالفقار محمدی اسلامجوی

کارشناسی ارشد GIS & Webgis

۱۸ارتباط ۳مهارت
همدان | رزن
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی GIS
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات