فرشید میرزایی

فرشید میرزایی

کارشناسی عمران - عمران

۶۲ارتباط ۱۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
ناظر پروژه
خصوصی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
ناظر پروژه
خصوصی
پروژه‌ها
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
احداث آپارتمان 4 طبقه 8 واحدی
ناظر پروژه در خصوصی
مهارت ها
| ۳۰نفر
سیامک نعمت پوررضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدری
| ۲۹نفر
سیامک نعمت پوررضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدری
سیامک نعمت پوررضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدری
| ۲۷نفر
رضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدرینصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
رضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدرینصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
رضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدرینصیر رضایی نژاد
| ۲۲نفر
رضا غفاریشیما شیماghasem ahmadiابوالفضل حیدرینصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات