در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا ArchiCAD را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ArchiCAD را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ArchiCAD را بصورت مبتدی و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ArchiCAD را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ArchiCAD را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب