سعید عبدالوند

سعید عبدالوند

کارشناسی مکانیک طراحی صنعتی

۴ارتباط ۸مهارت
مرکزی | اراک
طراحی و نقشه کشی
گلرویان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اراک
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
مرکز جامع علمی کاربردی اراک
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی نقشه کشی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
طراحی و نقشه کشی
گلرویان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
بازرس کنترل کیفیت
هپکو
طرف قرارداد شرکت پیمانکاری آریا جوش جوان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مونتاژکار
فنون و نوآوری اراک
طرف قرارداد شرکت پیمانکاری آریا جوش جوان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
مونتاژکار
کیان ساخت
طرف قرارداد شرکت پیمانکاری آریا جوش جوان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
مونتاژکار و جوشکار برق
آریا جوش جوان
مهارت ها
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۳نفر
آرش اسماعیلیسید مجتبی اظهر نیاری
| ۲نفر
سید مجتبی اظهر نیاری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات