رسول شراهی

رسول شراهی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار-IT

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
Helpdesk
مجتمع فنی تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
CCNP
کندو
MCSA
۱۳۹۴
MCSA
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۴
CCNA
کندو
۱۳۹۱
network+
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
Helpdesk
مجتمع فنی تهران
به صورت پاره وقت و همزمان با آن در روزنامه برای انجام پروژه آگهی میدادیم با یکی از دوستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
در روزنامه با آگهی دادن
انجام پروژه های شبکه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مهندس پشتیبانی فنی
آسیاتک
پروژه‌ها
۱۳۹۴
انجام پروژه های سطح small & med از طریق آگهی در روزنامه
در روزنامه با آگهی دادن در انجام پروژه های شبکه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات