وحید فرهنگ

وحید فرهنگ

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۳ارتباط ۸مهارت
تهران | شهریار
کارشناس شبکه و کامپیوتر
پارس ایمن تجهیز میهن
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
ccna and ccnp routing and switching
۱۳۹۶
ccna and ccnp routing and switching
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۱
icdl
هنرستان علم و صنعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس شبکه و کامپیوتر
پارس ایمن تجهیز میهن
مهارت ها
| ۲نفر
بشیر بهشتینصیر رضایی نژاد
| ۲نفر
بشیر بهشتینصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات