در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Cisco VoIP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco VoIP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco VoIP را بصورت مبتدی و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco VoIP را بصورت متوسط و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Cisco VoIP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب