حسین مرادیان

حسین مرادیان

کارشناسی IT امنیت اطلاعات

۹ارتباط ۶مهارت
کردستان | سقز
IT کارشناس
چرخه ارتباژ
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساریان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
IT کارشناس
چرخه ارتباژ
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
پیمانکار خصوصی
البرز
مهارت ها
| ۴نفر
| ۴نفر
| ۴نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات