در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Entity Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Entity Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت مبتدی و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
کاربران منتخب