در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Entity Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Entity Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب