در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Entity Framework را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Entity Framework را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت مبتدی و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Entity Framework را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب