مهدی عزیزی

مهدی عزیزی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مرکز جامع علمی کاربردی سنندج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات