در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا GIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که GIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند GIS را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند GIS را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند GIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب