در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Google Earth را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Google Earth را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Earth را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Earth را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Google Earth را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
کاربران منتخب