در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا پردازش تصویر را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پردازش تصویر را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پردازش تصویر را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پردازش تصویر را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پردازش تصویر را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب