هستی رازقیان

هستی رازقیان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۸مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی دانشگاه جهرم
تحصیلات
دانشگاه جهرم
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Startup weekend
مقام دوم استارتاپ ویکند جهرم
دوره کارآفرینی دانشگاه شیراز
توضیحات