سیده رضوان کاتبی

سیده رضوان کاتبی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۱۴ارتباط ۵مهارت
مرکزی | اراک
مدیر فروش و بازاریابی
پنبه ریز
کارشناسی ارشد دانشگاه قم
تحصیلات
دانشگاه قم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر فروش و بازاریابی
پنبه ریز
بنده کار نتوورک انجام میدهم و کارم یک نوع خرید و فروش اینترنتی محصولات کاملا انحصاری و با کیفیت شرکت پنبه ریز است.
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
پشتیبان
کانون پرورشی آموزش (قلم چی)
مهارت ها
| ۶نفر
ماهان احمدیمختار سهولیبهنام یونسی
| ۶نفر
ماهان احمدیمختار سهولیبهنام یونسی
| ۵نفر
ماهان احمدیمختار سهولیبهنام یونسی
| ۲نفر
ماهان احمدیمختار سهولی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات