در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Machine Learning را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Machine Learning را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Machine Learning را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Machine Learning را بصورت متوسط و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Machine Learning را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب