در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا تضمین کیفیت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تضمین کیفیت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت متوسط و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۷%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب