در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا تضمین کیفیت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که تضمین کیفیت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند تضمین کیفیت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب