در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا RESTful WebServices را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که RESTful WebServices را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب