در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا RESTful WebServices را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که RESTful WebServices را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RESTful WebServices را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب