در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا SAP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SAP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب