سیدعباس حسینی

سیدعباس حسینی

کارشناسی حسابداری

۱۴ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس
شرکت چای گلستان
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
کارشناس
شرکت چای گلستان
سرپرست و کارشناس مالی
پروژه‌ها
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
پروژه راه آهن کرمان زاهدان
رییس حسابداری بودم
مهارت ها
| ۶نفر
مینا حلاجشهاب رضاییامیر کارگزار
| ۵نفر
مینا حلاجشهاب رضایی
| ۵نفر
مینا حلاجشهاب رضایی
| ۴نفر
مینا حلاجشهاب رضایی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کارشناس مالی